Back

Orë mësimore të drejtuara

Më poshtë është një listë e orëve të mësimit të udhëhequr të vlerësuar (GLH) për nivel CEFR. Termi ‘Orë mësimore të drejtuara’ përkufizohet si orët e mësimit të drejtuar nën drejtimin ose mbikëqyrjen e menjëhershme të një pedagogu, mbikëqyrësi, tutori ose ofruesi tjetër i përshtatshëm i arsimit ose trajnimit.

Për sa i përket orëve të mësimit të udhëhequr, LanguageCert është në përputhje me referencat CEFR të cilat caktojnë vlera të përafërta për nivelet e kualifikimeve ESOL. Siç theksohet nga ALTE, ndërsa një nxënës përparon nivelet, rritet numri i orëve për të arritur çdo nivel, duke qenë kjo dëshmi e natyrës së vazhdueshme të mësimit të gjuhës.

LanguageCert Ndërkombëtar ESOL

Nivelet e CEFR Nivelet Nderkombetare te LanguageCert ESOL GHL-te e peraferta (te 4 aftesite)
A1 Preliminary 95
A2 Access 95
B1 Achiever 180
B2 Communicator 180
C1 Expert 200
C2 Mastery 250

 

Ju lutemi vini re se shifrat e mësipërme janë vlerësime të numrit të orëve që një kandidat ka gjasa të arsyeshme të ndërmarrë në lidhje me secilin nivel të kualifikimit, jo vlerësime kumulative nëpër nivele.

LanguageCert
ESOL per te Rinjte
GHL-te e peraferta (te 4 aftesite)
Fox (approx. pre-A1) 100
Owl (approx. A1) 120

 

Ju lutemi vini re se shifrat e mësipërme janë vlerësime të numrit të orëve që një kandidat ka gjasa të arsyeshme të ndërmarrë në lidhje me secilin nivel të kualifikimit, jo vlerësime kumulative nëpër nivele.

 

SHPËRNDAJE

SHPËRNDAJE

ARTIKUJ TË TJERË

 
Pershendetje