Back

Rreth LanguageCert International ESOL

LanguageCert International ESOL është një grup kualifikimesh të gjuhës angleze të përcaktuara në CEFR, të cilat janë projektuar dhe respektojnë standardet më rigoroze të cilësisë dhe besueshmërisë. Nxënësit zgjedhin nivelin e kualifikimit për të cilin ndihen gati për te dhene dhe certifikatat u jepen pas kalimit me sukses të provimeve.

Dy provimet e mëposhtme ofrohen në çdo nivel nga A1 në C2, për të mbuluar të katër aftësitë gjuhësore:

Provimi me shkrim i LanguageCert International ESOL (Dëgjim, Lexim, Shkrim)

Provimi i folur ndërkombëtar LanguageCert ESOL (Të folurit)

Provimet me shkrim dhe me gojë mund të merren në mënyrë të pavarur nga njëri-tjetri sipas volitshmërisë së kandidatëve. Ato janë teste të veçanta, kështu që studentët mund të zgjedhin të fokusojnë përgatitjen e tyre në një provim përpara se të marrin tjetrin.

Written exam CEFR Level
  • Te degjuarit
  • Te lexuarit
  • Te shkruarit
A1 – Preliminary
A2 – Access
B1 – Achiever
B2 – Communicator
C1 – Expert
C2 – Mastery
Spoken exam
  • Te folurit

 

Kualifikimet LanguageCert International ESOL rregullohen nga Ofqual në fushën lëndore të sektorit “Gjuhët, letërsia dhe kultura e Ishujve Britanikë”:

Regulated Qualification Titles CEFR Level Ofqual Qualification No.
LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1)
(Listening, Reading, Writing) (Preliminary A1)
A1 603/1955/0
LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 1)
(Speaking) (Preliminary A1)
603/1956/2
LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)
(Listening, Reading, Writing) (Access A2)
A2 603/1957/4
LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 2)
(Speaking) (Access A2)
603/1958/6
LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
(Listening, Reading, Writing) (Achiever B1)
B1 603/1959/8
LanguageCert Entry Level Certificate in ESOL International (Entry 3)
(Speaking) (Achiever B1)
603/1960/4
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International
(Listening, Reading, Writing) (Communicator B2)
B2 603/1961/6
LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Communicator B2)
603/1962/8
LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International
(Listening, Reading, Writing) (Expert C1)
C1 603/1963/X
LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Expert C1)
603/1964/1
LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International
(Listening, Reading, Writing) (Mastery C2)
C2 603/1965/3
LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International
(Speaking) (Mastery C2)
603/1966/5

 

Kualifikimet janë Pronësia Intelektuale e LanguageCert, e cila synon të vazhdojë zhvillimin e provimeve ESOL me cilësi të lartë, si dhe të përdorë teknologjitë më të avancuara të dhënies së provimeve të njohura globalisht për t’i bërë provimet të aksesueshme dhe të përshtatshme.

 

Për kë synohen Kualifikimet Ndërkombëtare të LanguageCert ESOL?

Folësit jo-amtare të anglishtes në mbarë botën që dëshirojnë të ofrojnë dëshmi të dokumentuara të njohurive të tyre të anglishtes, për studime ose punësim

Studentët që aspirojnë të hyjnë ose dalin nga institucionet e arsimit të lartë në Mbretërinë e Bashkuar ose jashtë shtetit, ku kërkohet dëshmi e njohjes së gjuhës angleze.

Njerëzit që kanë nevojë për dëshmi të aftësive të tyre në gjuhën angleze për jetën e tyre të përditshme ose të punës

Njerëzit që ndjekin kurse gjatë një periudhe dhe kërkojnë një sërë provimesh të vlerësuara që ofrojnë hapa lart ne shkallët e aftësive.

Nxënës që kërkojnë certifikim të njohur nga jashtë për nivelet e tyre të aftësisë në anglisht për çdo qëllim tjetër

 

Çfarë i bën të ndryshme kualifikimet LanguageCert International ESOL?

Provimet e shpeshta të disponueshme gjatë gjithë vitit

Eksperiencë e pashembullt e provimit e garantuar përmes personelit të provimit shumë të kualifikuar

Rritja e suksesit në performancën e kandidatëve dhe zvogëlimi i ankthit të provimit, pasi studentët lejohen të ulen për provim në Qendrat e Miratuara të Testimit, p.sh. shpeshherë shkollën e tyre

Theksohen aftësitë komunikuese të kandidatëve, pasi provimet janë zhvilluar në bazë të situatave të jetës reale (përfshirë kontekstet akademike dhe të punësimit)

Provime të ndara me shkrim dhe me gojë, të cilat çojnë në një certifikatë të ndryshme dhe mund të merren në mënyrë të pavarur sipas volitshmërisë së kandidatëve dhe/ose qendrave, duke i lejuar nxënësit të përgatiten dhe të ulen për një ose tjetrin provim (në çdo kohë) duke u fokusuar në fusha specifike të aftësive

Provimet miqësore për studentët dhe mësuesit, që kërkojnë pak përgatitje specifike, me një kohëzgjatje mesatare prej rreth 2,5 orë për provimin me shkrim dhe 15 minuta për provimin me gojë.

Pavarësisht nëse jeni nxënës, mësues, punëdhënës ose Qendër Testimi, provimet e LanguageCert International ESOL ju ofrojnë një sërë përfitimesh të prekshme. Për të mësuar më shumë ju lutemi klikoni këtu.

SHPËRNDAJE

SHPËRNDAJE

ARTIKUJ TË TJERË

 
Pershendetje